PERSOONLIJK CONTACT
Geeft de beste match.

Beleidsadviseur OOV

Nieuw

Functie omschrijving

Samen Leven is het beleidsteam binnen het Sociaal Domein. Dit team ontwikkelt o.a. nieuw beleid dat aansluit bij de behoefte van de uitvoering van de Jeugd-, de Wmo- en de Participatie wet. Hiermee positioneren we de gemeentelijke organisatie als regisseur en facilitator ter bevordering van de eigen kracht van burgers en van maatschappelijke organisaties die opereren binnen het sociaal domein.

Wij zoeken een betrokken adviseur die warm loopt voor complexe veiligheidsvraagstukken. Denk aan thema’s als overlast gevende en verwarde personen, ondermijnende criminaliteit en evenementenveiligheid.

Verantwoordelijkheden:

De regierol van gemeenten op complexe vraagstukken wordt steeds belangrijker. Ook de inzet van de bevoegdheden van de burgemeester hierbij vraagt steeds meer aandacht, afweging en regie. Samen met je collega beleidsadviseur openbare orde en veiligheid ben jij in staat om al deze ontwikkelingen (en meer) te signaleren, analyseren en te verbinden.

De beleidsadviseur OOV houdt zich bezig met zowel fysieke als sociale veiligheid. Je adviseert de burgemeester, het college en de raad ten aanzien van het veiligheidsbeleid en ontwikkelt nieuw beleid dat aansluit bij de behoefte van de samenleving.

 • Je adviseert en ondersteunt de burgemeester in haar specifieke bevoegdheden, maar ook bij calamiteiten, ingrijpende gebeurtenissen en crisissituaties;
 • Je zorgt voor de ontwikkeling, vertaling en monitoring van het integraal veiligheidsbeleid, waarbij je signalen en initiatieven van buiten de organisatie goed kunt vertalen;
 • Je brengt interne en externe partners (o.a. politie, openbaar ministerie, veiligheidsregio, veiligheidshuis en andere gemeenten) samen en regisseert en bevordert deze samenwerking;
 • Je signaleert (on)gevraagd risico’s en knelpunten op het gebied van openbare orde en veiligheid en doet hiervoor verbetervoorstellen;
 • Je speelt een rol bij niet-voorzienbare werkzaamheden in het kader van openbare orde en integrale veiligheid, bv in een piketrol binnen de gemeentelijke crisisbeheersing;
 • Je bent in staat projecten te leiden c.q. te participeren in projecten op het gebied van openbare orde en veiligheid en aanpalende beleidsterreinen;
 • Het exacte takenpakket wordt in samenspraak met je directe collega geregeld en kan rouleren, onderlinge vervangbaarheid is noodzakelijk.

Daarnaast werk je als procesregisseur binnen meervoudige, complexe casuïstiek. Als procesregisseur heb je de regie zowel bij individuen als bij gezinnen, door het regisseren en monitoren van een effectieve en efficiënte aanpak. Je neemt zelfstandig besluiten en zorgt voor het initiëren en optimaliseren van de samenwerking tussen partijen die nodig zijn om complexe casuïstiek beheersbaar te maken of op te lossen. Dit door het verbinden van partners, ketens en processen om te zorgen voor een breed gedragen plan. Belangrijk doel daarbij is het voorkomen van escalatie, beperken van veiligheidsrisico’s en maatschappelijke onrust.

 • Je pakt procesregie op in complexe domein-overstijgende casussen waarin de veiligheid in het geding is of waar de zorg stagneert. Je maakt samen met betrokkenen een probleemanalyse en stelt in gezamenlijkheid een plan van aanpak op. Je bewaakt de voortgang en stuurt het proces doorlopend bij;
 • Je bent in staat partijen tot samenwerking en gedragen besluitvorming aan te zetten en weet om te gaan met belangentegenstellingen en conflicten;
 • Je bent de schakel tussen uitvoering en bestuur/management bij complexe problematiek. Je bent in staat in te schatten wanneer bestuur en/of management geïnformeerd moet worden en adviseert hen bij te nemen beslissingen;
 • Je brengt gesignaleerde knelpunten in de uitvoeringspraktijk die vragen om beleidsmatige of strategische veranderingen in beeld. Je maakt hierin een vertaalslag naar beleidsadvies;
 • Je werkt nauw samen met de procesregisseur veiligheid/zorg en draagt zorg voor op- en/of afschaling van een casus binnen de methodiek: aanpak voorkoming escalatie;
 • Je bent mede het aanspreekpunt voor en richting het Veiligheidshuis Fryslân.

Publish date

30.11.2021

Publish end date

27.01.2022

Contactpersoon

E. Wijma

Je bekijkt de vacature:
Beleidsadviseur OOV